Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Pożar, powódź, wichura, grad

Przedmiot ubezpieczenia:

 • mieszkanie lub dom wraz ze stałymi elementami mieszkania lub domu
 • budowle wraz ze stałymi elementami budowli
 • budynki lub pomieszczenia gospodarcze wraz ze stałymi elementami
 • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym oraz budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:

 • deszczu nawalnego
 • dymu
 • fali uderzeniowej
 • gradu
 • huraganu
 • lawiny
 • osunięcia się ziemi
 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • upadku statku powietrznego
 • wybuchu
 • zalania
 • zalegania śniegu lub lodu
 • zapadania się ziemi

Po opłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe na skutek: powodzi, przepięcia, aktów terrorów, wycieku z łóżka wodnego lub akwarium, szkody w rzeczach osobistych gości.