Ubezpieczenia komunikacyjne

W pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych posiadamy produkty, które chronią Ciebie, Twoich pasażerów i Twój samochód zarówno w kraju jak i zagranicą.

OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju.

AC – Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z zakresem ochrony odpowiadającym indywidualnym potrzebom.

NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy / pasażerów pojazdu, zaistniałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu

ASSISTANCE – Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy.

W ramach ubezpieczenia Assistance można uzyskać: naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów, wynajem samochodu zastępczego, dostarczenie samochodu po naprawie, organizację dostawy części zamiennych, udzielenie zaliczki gotówkowej na pokrycie kosztów naprawy, udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży.

SZYBY – przedmiotem ubezpieczenia są szyby ubezpieczonego pojazdu i obejmuje szkody powstałe na skutek uszkodzeń lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu

Ubezpieczenia domu i mieszkania

W ramach tego ubezpieczenia możemy ubezpieczyć:

 • budynek od ognia i innych zdarzeń losowych jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi
 • ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych jak wyżej
 • ubezpieczenie ruchomości od kradzieży, przepięć i wandalizmu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieszkania czy domu i jego użytkowania
 • ubezpieczenie assistance
 • ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia turystyczne

Jeżeli wyjeżdżasz za granicę to nie zapomnij o zakupie ubezpieczenia które chroni Ciebie i Twoją rodzinę przed wypadkami w podróży.

W skład ubezpieczenia turystycznego wchodzą:

 • koszty leczenia
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • bagaż podróżny
 • assistance
 • odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot ubezpieczenia:

 • mieszkanie lub dom wraz ze stałymi elementami mieszkania lub domu
 • budowle wraz ze stałymi elementami budowli
 • budynki lub pomieszczenia gospodarcze wraz ze stałymi elementami
 • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym oraz budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:

 • deszczu nawalnego
 • dymu
 • fali uderzeniowej
 • gradu
 • huraganu
 • lawiny
 • osunięcia się ziemi
 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • upadku statku powietrznego
 • wybuchu
 • zalania
 • zalegania śniegu lub lodu
 • zapadania się ziemi

Po opłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe na skutek: powodzi, przepięcia, aktów terrorów, wycieku z łóżka wodnego lub akwarium, szkody w rzeczach osobistych gości.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju

Przedmiot ubezpieczenia:

 • stałe elementy mieszkania, domu, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych
 • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym oraz budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:

 • kradzieży z włamaniem
 • rozboju
 • wandalizmu

Oferta dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Podstawowym zakresem ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej jest:

 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami oraz dodatkowo mozna wykupić zalania, przepięcia oraz OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

W ramach ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych jest możliwość wykupienia dodatkowych ryzyk jak:

 • akty terrorystyczne
 • ryzyko wandalizmu
 • drobne prace remontowe
 • maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych i elektrycznych
 • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
 • obiekty małej architektury

Oferta dla zarządców nieruchomości

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.